Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY educk.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej educk.pl prowadzonej przez Jana Tuziaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą All in Red Jan Tuziak NIP 9930669392 REGON 381684629. Adres mail: educk@educk.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie
  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów na Platformie;

Produkt – produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne na platformie;

Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem educk.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;

Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem platformy internetowej

Właściciel All in Red Jan Tuziak NIP 9930669392 REGON 381684629 prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Platformy;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 1. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Platformy, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 2. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT.

 1. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Platformy należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Platformy.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Platformy, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
  3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.
 3. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio na Platformie.
 4. Rejestracja Klienta na Platformie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Platformy danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 1. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem platformy internetowej.
  2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 2. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
 3. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 4. Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
 • głównych cechach Produktu,
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o 
 • o innych kosztach i możliwości odstąpienia od umowy.
 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 2. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 3. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 4. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
 1. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się na Platformie, wprowadzania nowych Produktów na Platformę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Platformą. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
 4. a) kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,
 5. b) zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.
 6. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS:0000347935.
 7. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 8. Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu kupionych w Platformie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Platformy lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Produktu elektronicznego  dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym. 

 6. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
 2. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Platformy następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Platformie następuje odpłatnie.
 3. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Platformy, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów na Platformie),
 • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
 • włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 • dostęp do Internetu,
 • możliwość odtwarzania materiałów wideo
 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Platformy, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres educk@educk.pl.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.
 1. PRAWA AUTORSKIE
 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Platformie chronione są prawem autorskim.
 3. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych na Platformie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 4. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

      8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Platformy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Platformę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.A