Polityka prywatności

Polityka prywatności – Ochrona danych osobowych

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że Administratorem danych osobowych na stronie educk.pl jest firma All in Red Jan Tuziak ul. Zawadzka 6 Kod pocztowy 33-112 Tarnowiec. NIP 9930669392 REGON 381684629.

 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: educk@educk.pl

 3. Polityka prywatności odnosi się do przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkowników Platformy educk.pl będących osobami fizycznymi, na rzecz których Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną.

 4. Użytkownikowi platformy
  – przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, które dostarczył Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  – przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.
  – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez użytkownika z funkcji Platformy.

 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z Platformy, w tym w celu wypełnienia rejestracji konta i świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania z usługi Newsletter, zapisu na wydarzenie live organizowane przez Administratora.

 8. Cele przetwarzania danych które Użytkownik wskazuje w podczas rejestracji konta i podczas korzystania z usług Platformy związane są:

 • zawarcia i wykonywania pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie Platformy educk.pl („Umowa”), w tym założenia przez Użytkownika konta, realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, wydawania certyfikatów, śledzenia i porównywania postępów nauki, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania tej umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

– kontaktowych w celu realizacji Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Użytkownikiem w celu prawidłowego wykonywania Umowy

– dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem).

 1. Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu kontaktowym związane są:

– komunikacji z Użytkownikiem w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem).

 1. Cele przetwarzania danych, które Użytkownik wskazuje podczas zapisywania na Newsletter związane są:

-wysyłki do Użytkownika Newsletter na podany adres e-mail (wykonywania usługi na podstawie zawartej przez Użytkownika Umowy na świadczenie usługi Newsletter na podstawie Regulaminu – „Umowa”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– marketingu własnych usług i produktów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

— podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem).

11.Dane użytkownika mogą być ujawniane następującym podmiotom: 

– InFakt – InFakt Sp. z o.o., 31-153 Kraków, ul. Szlak 49, NIP: 945-212-16-81 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane użytkownika podczas wystawiania faktury.

– MailerLite – Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane Użytkownika zapisanego do newslettera.

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników na Platformie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Platformą.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). lub Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na stronie internetowej.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez adres mail: educk@educk.pl