Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Mikołajkowy na educk.pl” (06 -18.12.2023 r.)

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Mikołajkowy na educk.pl” (dalej „Konkurs”) jest: All in Red, Jan Tuziak NIP:9930669392
REGON:381684629 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.

4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook albo Instagram odwiedzający fanpage marki Organizatora znajdujący się pod adresem: www.facebook.com/educkpl lub https://www.instagram.com/educk.pl/

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik Konkursu”).

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

7. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).

8. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

10. Konkurs trwa od dnia 06.12.2023 od chwili publikacji na Fanpagach informacji o Konkursie („Post Konkursowy”) do dnia 18.12.2022 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.

11. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.

 

§2. Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest
– Zaobserwować fanpage https://www.facebook.com/educkpl i/lub https://www.instagram.com/educk.pl/
– Odpowiedzieć na pytanie konkursowe pod postem w komentarzach
– Oznaczyć osobę, która mogłaby również zaprojektować wnętrze dla Świętego Mikołaja

2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, zostanie wylosowana jednak osoba, która wygra dowolnie wybrany kurs na platformie educk.pl

3. Komentarze umieszczone pod innymi postami Organizatora oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 18.12.2022 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.

4. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.

5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

6. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych: a. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego; b. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym; c. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; d. naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Facebook. Prace Konkursowe niespełniające wymagań określonych w ust. 6 oraz 7 niniejszego § 2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia komentarzy zawierających takie Prace.

 

§3. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród

1. Organizator skontaktuje się z Laureatami do 3 dni roboczych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook albo Instagram.

2. W sytuacji, w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebooku z przyczyn od niego nie zależnych, w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji, prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook i Instagram

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku, z którymi przyznana została nagroda

 

§4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu („Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”).

2. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej, jako „RODO”).

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: educk@educk.pl

4. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu: a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, b. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata, c. rozpoznania reklamacji, d. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie Laureatów).

5. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: a. zbieranie, b. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie, c. zmienianie modyfikowanie, d. przechowywanie, e. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania, f. usuwanie, niszczenie.

6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO), jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

8. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

9. W zakresie celów wskazanych w ust. 4 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w serwisie Facebook, dane adresowe wskazane przez Laureata w celu otrzymania nagrody, dane wskazane przez Laureata w celu rozliczenia podatku od nagrody.

10. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych: a. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu. b. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. c. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń. d. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykorzystania nagrodzonych zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu.

12. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania swoich danych, c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO; d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.

14. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: educk@educk.pl

15. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.